Cyfrowy Polsat: historycznie najwyższe wyniki Grupy

sd.Grupa Kapitałowa Cyfrowy Polsat odnotowała bardzo dobre wyniki finansowe za IV kwartał i cały 2013 r., w którym przychody wyniosły blisko 3 mld zł, EBITDA przekroczyła 1 mld zł, a zysk netto osiągnął poziom ponad 0,5 mld zł. Wyniki operacyjne obydwu segmentów są zgodne z oczekiwaniami i przyjętą strategią – Cyfrowy Polsat utrzymuje stabilną bazę ponad 3,5 mln abonentów i konsekwentnie wypracowuje wzrost ARPU, a Telewizja Polsat zwiększyła udziały zarówno w oglądalności, jak i w rynku reklamy. Ponadto wysokie poziomy przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej pozwoliły Cyfrowemu Polsatowi na dokonanie dodatkowej, częściowej spłaty długu w II i III kw. 2013 r., w łącznej kwocie 200 mln zł, oraz zmniejszenie poziomu zadłużenia do 1,5x dług netto/EBITDA.
Liczba abonentów płatnej telewizji na koniec IV kw. 2013 r. utrzymała się na stabilnym poziomie ok. 3,54 mln;
83% abonentów Cyfrowego Polsatu korzysta z dekoderów HD;
Prawie 19% abonentów platformy (ponad 660 tys.) korzysta z usługi Multiroom;
ARPU Pakietu Familijnego w IV kw. 2013 r. wzrosło rok do roku o 3,3% do 49,8 zł, a Pakietu Mini wyniosło 13,5 zł;
Wskaźnik odpływu klientów (churn) utrzymany został na stabilnym poziomie i wyniósł 9,5% za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2013 r.;
Liczba użytkowników usługi dostępu do Internetu wzrosła rok do roku o 56% do 235 tys.;
Średnia miesięczna liczba użytkowników IPLA (witryna i aplikacje) wyniosła w 2013 r. ok. 3,9 mln;
Poprawiła się struktura przychodów serwisu IPLA – 25% przychodów generowanych jest w modelu transakcyjnym, 75% – w reklamowym;
Liczba transakcji VOD/PPV wyniosła w 2013 r. 1,1 mln, a od momentu uruchomienia usług – 4,6 mln;
Udział kanałów Grupy Telewizji Polsat w oglądalności wyniósł w IV kw. 2013 r. 23,1%, w całym 2013 r. – 21,1%;
Udział kanałów Grupy Telewizji Polsat w rynku reklamy telewizyjnej wzrósł w IV kw. 2013 r. do 25,5%, a w całym 2013 r. – do 24,1%.
– W zeszłym roku, podobnie jak w latach ubiegłych, rozwijaliśmy się zarówno organicznie, jak i poprzez strategiczne akwizycje, konsekwentnie realizując strategię Grupy. W naszej działalności skupialiśmy się na trzech podstawowych celach: budowie wartości naszej bazy klientów, maksymalizacji przychodów w obydwu segmentach działalności oraz efektywnym zarządzaniu bazą kosztową. Wszystkie działania, które podejmowaliśmy zmierzały do umocnienia Cyfrowego Polsatu na pozycji lidera multimedialnej rozrywki w Polsce oraz rynków płatnej telewizji i nadawców telewizyjnych, a także regularnego rozwoju naszych kompetencji w obszarze telekomunikacji oraz usług online – mówi Dominik Libicki, Prezes Zarządu, Cyfrowy Polsat S.A.
Kluczowe dane finansowe Grupy Kapitałowej Cyfrowy Polsat
– Jesteśmy bardzo zadowoleni z osiągniętych wyników finansowych Grupy. Przychody o wielkości blisko 3 mld zł, wynik EBITDA przekraczający 1 mld zł i wysokie przepływy pieniężne świadczą o tym, że umiejętnie realizujemy synergie z Telewizją Polsat, a nasza polityka zarządzania kosztami jest wysoce efektywna. Mając takie parametry finansowe, mogliśmy nie tylko dokonywać regularnej oraz dodatkowej spłaty obecnego zadłużenia Cyfrowego Polsatu, ale także sfinansować kluczowe dla dalszego rozwoju akwizycje – komentuje Tomasz Szeląg, Członek Zarządu ds. Finansowych, Cyfrowy Polsat S.A.
W IV kw. 2013 r. Grupa osiągnęła 7% wzrost przychodów, który wynika ze wzrostu organicznego segmentu klientów indywidualnych oraz włączenia do konsolidacji spółki Polskie Media. Wzrost kosztów nastąpił głównie w wyniku: rozpoznania kosztów spółki Polskie Media, wyższych kosztów produkcji własnej i zewnętrznej oraz amortyzacji praw sportowych, a także niższej bazy kosztów licencji programowych w IV kw. 2012 r. Cyfrowy Polsat wypracował 11% wzrost wyniku EBITDA do 275 mln zł i utrzymał wysoki 34,4% poziom marży EBITDA. Natomiast poziom zysku netto odzwierciadla niższe dodatnie różnice kursowe z wyceny obligacji Senior Notes oraz niższe koszty obsługi długu (niższe odsetki dzięki wcześniejszej spłacie części długu w III kw. 2012 r. oraz II i III kw. 2013 r.). Zadłużenie Grupy wynosiło na koniec IV kw. 2013 r. 1,583 mld zł, a wskaźnik zadłużenie netto/12M EBITDA – 1,51x (przy EBITDA 1,046 mld zł za 2013 r.).

IV kw. 2013

Zmiana rok do roku

Przychody (w mln zł)
804
7%
Koszty* (w mln zł)
529
5%
EBITDA (w mln zł)
275
11%
Marża EBITDA
34,4%
1,5 p.p.
Zysk/strata netto (w mln zł)
173
42%
* Koszty nie uwzględniają amortyzacji i utraty wartości

Segment usług świadczonych klientom indywidualnym
– Kapitałem platformy Cyfrowy Polsat jest stabilna baza abonentów płatnej telewizji, w oparciu o którą, oferując nowe usługi, możemy budować dodatkową wartość naszej Grupy. Niezmiennie za cel stawiamy sobie utrzymanie wysokiej bazy abonentów, regularny wzrost ARPU, które w grudniu przekroczyło 50 zł, i sprzedaży usługi dostępu do Internetu oraz zwiększanie nasycenia bazy usługami zintegrowanymi – podkreśla Dominik Libicki.
W wyniku stabilnie rosnącego ARPU oraz wyższych przychodów telekomunikacyjnych Grupa utrzymała rekordowe przychody od klientów indywidualnych. Efektywne zarządzanie bazą kosztową wpłynęło na poprawę wyniku EBITDA, a wyższe dodatnie różnice kursowe z wyceny wartości obligacji Senior Notes oraz niższe koszty obsługi długu przyczyniły się do wzrost zysku netto. Wzrost ARPU Pakietu Familijnego został osiągnięty m.in. dzięki przychodom z usług dodatkowych (PPV, Multiroom, telewizja internetowa) oraz rosnącej liczbie klientów wyższych pakietów programowych. Dzięki skutecznym programom utrzymaniowym i dbałości o wysoki poziom obsługi klienta, utrzymany został niski wskaźnik odpływu abonentów na poziomie 9,5% (za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2013 r.).

IV kw. 2013
Zmiana rok do roku
Przychody (w mln zł)
499
5%
Koszty* (w mln zł)
338
-2%
EBITDA (w mln zł)
160
23%
Marża EBITDA
32,4%
4,9 p.p.
Zysk/strata netto (w mln zł)
90
>100%
* Koszty nie uwzględniają amortyzacji i utraty wartości

IV kw. 2013
IV kw. 2012
Zmiana rok do roku
Baza abonentów usług DTH (tys.)
3.535
3.566
-0,9%
Abonenci – Pakiet Familijny / Premium (tys.)
2.685
2.761
-2,7%
ARPU Pakietu Familijnego / Premium (zł)
49,8
48,2
3,3%
Abonenci – Pakiet Mini (tys.)
850
805
5,6%
ARPU Pakietu Mini (zł)
13,5
13,4
0,7%

Segment nadawania i produkcji telewizyjnej
– W segmencie nadawania i produkcji telewizyjnej konsekwentnie realizowaliśmy przyjętą strategię, która zapewniła nam w IV kw. i w całym 2013 r. wzrost zarówno udziałów w oglądalności, jak i w rynku reklamy. Za cel stawiamy sobie utrzymanie udziałów w oglądalności powyżej 23% na fragmentaryzującym się rynku telewizyjnym oraz dalszą efektywną konkurencję na rynku reklamowym, co do którego mamy oczekiwania, że w 2014 r. odnotuje średni jednocyfrowy wzrost przy prognozowanych obecnie pozytywnych wskaźnikach makroekonomicznych – mówi Maciej Stec, Członek Zarządu, Telewizja Polsat Sp. z o.o.
Wyniki segmentu nadawania i produkcji telewizyjnej w 2013 r. w dalszym ciągu pozostawały pod wpływem procesu cyfryzacji, ale mimo to Grupa Polsat odnotowała wzrost oglądalności zarówno w IV kw. 2013 r. – o 2,22 p.p. do 23,06%, jak i całym roku – o 0,6 p.p. do 21,14%. Oglądalność kanałów tematycznych wzrosła w IV kw. rok do roku o 4,96 p.p. do 10,23%, głównie dzięki dołączeniu do Grupy kanałów TV4 i TV6, natomiast udział w oglądalności kanału głównego wyniósł 12,83%. W całym 2013 r. udział w oglądalności kanałów tematycznych wzrósł o 2,8 p.p. do 7,63%, a kanału głównego wyniósł 13,51%.
Grupa Polsat, zgodnie z przyjętą strategią, utrzymywała w zeszłym roku stabilną pozycję na rynku reklamy. W IV kw. odnotowała wzrost przychodów w wyniku konsolidacji od września 2013 r. wyników TV4 i TV6, dzięki czemu udział Grupy w rynku reklamy TV i sponsoringu wzrósł do poziomu 25,5%, mając dynamikę 12,3%. W ubiegłym roku udziały Grupy Polsat w rynku reklamy, mimo fragmentaryzacji rynku, wzrosły do 24,1%, osiągając dynamikę 4,1%.
Przychody Grupy Telewizji Polsat wzrosły głównie w wyniku włączenia do konsolidacji spółki Polskie Media, właściciela kanałów TV4 i TV6. Wzrost kosztów nastąpił w wyniku: rozpoznania kosztów spółki Polskie Media, wyższych kosztów produkcji własnej i zewnętrznej oraz amortyzacji praw sportowych, a także niższej bazy kosztów licencji programowych w IV kw. 2012 r. Nieznaczny spadek zysku netto był spowodowany niższymi przychodami odsetkowymi.
W prime time najpopularniejszym programem z ramówki Polsatu w 2013 r. był muzyczny talent show Must be the Music – Tylko Muzyka, który osiągnął średnią oglądalność premierowych odcinków na poziomie 1,5 mln widzów i 21,6% udziałów w widowni w grupie wszystkich w wieku 16-49 lat. Inne programy rozrywkowe o wysokiej oglądalności to: Top Chef ze średnią oglądalnością 1 mln widzów i 16,4% udziału, Got to Dance – Tylko Taniec ze średnią oglądalnością nieco poniżej 1 mln i 15,8% udziału. Najpopularniejszymi serialami w tym przedziale czasu antenowego były: Przyjaciółki, stały punkt ramówki Pierwsza Miłość, emitowane w niedzielę w styczniu i lutym CSI NY – Kryminalne Zagadki Nowego Jorku oraz pięcioodcinkowa produkcja Biblia, emitowana w październiku i listopadzie. Dużą popularnością wśród widowni cieszą się również wydarzenia okolicznościowe. Najwyższe wyniki miała Sylwestrowa Moc Przebojów ze średnią oglądalnością 1,8 mln i udziałami 33,6%. Poza tym wysoki poziom oglądalności osiągnęły również takie wydarzenia jak: Kabaret Neo-Nówka, Top of the Top Sopot Festiwal 2013, Top Trendy Festiwal Sopot 2013.
Spośród stacji tematycznych Grupy (z wyłączeniem TV4 i TV6, które weszły w skład Grupy dopiero we wrześniu), w 2013 roku największe udziały w widowni miały stacje Polsat2, Polsat Sport i Polsat News. Kanałami tematycznymi o największej dynamice wzrostu udziałów w widowni (vs. rok 2012) były: Polsat Biznes, Polsat Film i Polsat Play.

IV kw. 2013
IV kw. 2012
Zmiana rok do roku
Udział w oglądalności Grupy Polsat1
23,06%
20,84%
2,22 p.p.
Udział w oglądalności1 – POLSAT
12,83%
15,57%
-2,74 p.p.
Udział w oglądalności1 – kanały tematyczne Grupy
10,23%
5,27%
4,96 p.p.
Udział Grupy Polsat w rynku reklamy2
25,5%
22,7%
2,8 p.p.
Zasięg techniczny – POLSAT
99,4%
98,6%
0,8 p.p.
1 NAM, udział w oglądalności w grupie wszyscy 16-49 lat, cała doba
2 Szacunki własne na podstawie danych Starlink

IV kw. 2013

Zmiana rok do roku

Przychody (w mln zł)
340
9%
Koszty* (w mln zł)
225
16%
EBITDA (w mln zł)
115
-2%
Marża EBITDA
33,8%
-3,9 p.p.
Zysk /strata netto (w mln zł)
92
-4%
* Koszty nie uwzględniają amortyzacji i utraty wartości

Kluczowe wydarzenia biznesowe w 2013 roku

Wspólny program smartDOM Plusa i Cyfrowego Polsatu – Cyfrowy Polsat i sieć Plus, zgodnie z ogłoszoną strategią integracji produktów i usług dla nowoczesnego domu, uruchomili 18 lutego br. wspólny program – smartDOM. W pierwszym etapie można łączyć produkty takie jak telewizja, Internet LTE oraz telefon i oszczędzać na każdej dodanej usłudze z portfolio obu operatorów. W kolejnych miesiącach do programu dodane zostaną inne produkty: usługi bankowe i energia elektryczna. Ambasadorami programu smartDOM zostali Joanna Brodzik i Paweł Wilczak – autentyczna, wiarygodna, zgrana, zarówno w życiu, jak i na ekranie, para aktorska.
Blisko 67% Polaków w zasięgu Internetu LTE – najszybszy mobilny internet LTE oferowany przez Cyfrowy Polsat i sieć Plus, dzięki regularnej rozbudowie sieci, obejmuje dziś zasięgiem już ponad 66% Polaków. Użytkownicy mają teraz jeszcze łatwiejszy dostęp do ulubionej rozrywki, większy komfort pracy i możliwość wybierania spośród kilkudziesięciu urządzeń działających w technologii LTE. W zasięgu Internetu HSPA/HSPA+ jest blisko 100% populacji kraju.
Innowacyjny zestaw do domowego Internetu LTE od Plusa i Cyfrowego Polsatu – 15 stycznia br. Cyfrowy Polsat i Plus, jako jedyni na rynku, wprowadzili do oferty autorskie, nowoczesne rozwiązanie umożliwiające korzystanie z domowego internetu LTE na wielu urządzeniach. O jego przewadze decyduje zewnętrzny modem LTE, który można zamontować w bardzo prosty sposób, używając istniejącej instalacji satelitarnej lub DVB-T.
Kolejne światowe produkcje od Monolith Films – od stycznia br. Cyfrowy Polsat będzie udostępniał dla użytkowników telewizji internetowej IPLA i VOD Domowej Wypożyczalni Filmowej nowe tytuły z kategorii super premium VOD – światowe hity od Monolith Films, które widzowie obejrzą jeszcze przed ich premierą na DVD w Polsce i po premierach w amerykańskich kinach.
EBOiR nowym akcjonariuszem Cyfrowego Polsatu – 19 grudnia Cyfrowy Polsat ogłosił, że Europejski Banki Odbudowy i Rozwoju (EBOiR) przyjął ofertę nabycia akcji i tym samym uzyskania statusu akcjonariusza Cyfrowego Polsatu po przejęciu przez Cyfrowy Polsat spółki Metelem będącej właścicielem spółki Polkomtel, operatora komórkowego sieci Plus.
Cyfrowy Polsat po raz kolejny Perłą Polskiej Gospodarki – 3 grudnia Grupa Cyfrowy Polsat została wyróżniona tytułem „Perły Polskiej Gospodarki” i zajęła drugie miejsce w kategorii Perły Wielkie oraz pierwsze miejsce w kategorii sektora infrastrukturalnego w XI edycji rankingu zorganizowanego przez redakcję anglojęzycznego magazynu ekonomicznego POLISH MARKET przy współpracy merytorycznej Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN.
2 miliony pobrań aplikacji IPLA na Android – w grudniu w Google Play pojawiła się nowa wersja aplikacji IPLA na Android, a w niej po raz pierwszy także płatne treści filmowe – kilkaset tytułów z największych studiów oraz filmowe pakiety programowe dostępne w ramach platformy. IPLA jest najlepiej ocenianą polską aplikacją VOD w Google Play, a liczba jej pobrań przekroczyła 2 miliony.
Płatne treści IPLI na dekoderach produkcji Cyfrowego Polsatu – w listopadzie platforma wprowadziła na dekodery swojej produkcji dostęp do treści płatnych w ramach aplikacji IPLA. Abonenci platformy mają teraz możliwość korzystania z całej biblioteki bezpłatnych i płatnych treści IPLI.
Cyfrowy Polsat z nową pojemnością na satelicie Hot Bird – w listopadzie spółka podpisała nowe długoterminowe umowy ze spółką Eutelsat Communications, których postanowienia dotyczą najmu dodatkowej pojemności na satelicie Hot Bird oraz przedłużenia najmu transponderów dotychczas wykorzystywanych przez platformę.
Ogłoszenie transakcji zakupu spółki Metelem – 14 listopada Cyfrowy Polsat zawarł umowę przejęcia większościowego pakietu (83,8%) w spółce Metelem Holding Company Limited, w całości kontrolującej Polkomtel, operatora sieci Plus, w zamian za akcje Cyfrowego Polsatu.
Nowa oferta łączona Cyfrowego Polsatu i Plusa – w listopadzie operatorzy przygotowali wspólnie zestaw trzech usług: telewizji satelitarnej Cyfrowego Polsatu, telefonu w ofercie smartfonowej sieci Plus oraz Internetu LTE znajdującego się w ofercie obydwu operatorów, za który łączne opłaty miesięczne wynoszą 99,80 zł. Klienci decydujący się na Internet lub telefon w Plusie mają także możliwość zakupu telewizji w Cyfrowym Polsacie z abonamentem 0 zł/mies., a klienci Internetu Cyfrowego Polsatu mogą kupić telefon w Plusie z 50% zniżką na abonament lub otrzymać podwojone doładowania w Plus Mix.
Wzrost zasięgu usługi Internetu LTE – zasięg mobilnego Internetu oferowanego przez Cyfrowy Polsat regularnie rośnie w wyniku intensywnych prac nad rozbudową sieci. Od listopada w zasięgu Internetu w technologii LTE znajdowały się blisko 24 mln Polaków, czyli 62% populacji naszego kraju, a w zasięgu Internetu HSPA/HSPA+ – 98% populacji, czyli blisko 38 mln osób.
Przedterminowa spłata kolejnej raty kredytu – 10 września Cyfrowy Polsat dokonał kolejnej przedterminowej spłaty części kredytu terminowego zaciągniętego w 2011 r. na zakup Telewizji Polsat. Kwota nadprogramowej raty wyniosła 100 mln złotych, dokonanie spłaty wpłynie na obniżenie zarówno rat kapitałowych, jak i odsetek w kolejnych okresach rozliczeniowych.
IPLA w specjalnej ofercie na smartfonach i tabletach w Plusie – od 3 września klienci Plusa w ramach dedykowanych im pakietów mogą oglądać telewizję online na smartfonach i tabletach, dzięki możliwości korzystania z zasobów największej polskiej telewizji internetowej IPLA.
Polsat Romans startuje w Cyfrowym Polsacie – 1 września do oferty Cyfrowego Polsatu dołączyła stacja Polsat Romans, stworzona z myślą o kobietach. Kanał emituje polskie i zagraniczne seriale oraz filmy fabularne.
Finalizacja transakcji zakupu Polskich Mediów i sprzedaży RS TV – 30 sierpnia, w wyniku spełnienia warunków zawieszających, doszło do finalizacji transakcji nabycia przez Telewizję Polsat spółki Polskie Media, będącej nadawcą kanałów TV4 i TV6, za łączną kwotę 99 mln zł, obejmującą cenę za akcje oraz korekty do wartości przedsiębiorstwa. Jednocześnie sfinalizowana została także sprzedaż przez Telewizję Polsat spółki RS TV na rzecz spółki EmiTel za kwotę 45,5 mln zł.
Przedterminowa spłata dodatkowej raty kredytu – 28 czerwca Cyfrowy Polsat nadprogramowo spłacił 100 mln kredytu terminowego zaciągniętego w 2011 r. na zakup Telewizji Polsat. Skutkiem tego będzie obniżenie zarówno rat kapitałowych, jak i odsetek w kolejnych okresach rozliczeniowych.
Nowy dekoder PVR – PVR HD 7000 jest kolejnym urządzeniem w portfolio produktów fabryki Cyfrowego Polsatu, które do oferty operatora trafiło w czerwcu. Istotną nowością jest wyposażenie dekodera w dysk twardy i funkcję umożliwiającą nagrywanie, zatrzymywanie i cofanie wybranych treści telewizyjnych.
Twój Multimedialny Dom – 28 maja Cyfrowy Polsat wprowadził zmiany w komunikacji marki w postaci nowego hasła i elementów identyfikacji wizualnej. Modyfikacje symbolizują cele nowej strategii Grupy i nawiązują do jej aktualnego kierunku rozwoju.
Udoskonalone oferty dostępu do Internetu LTE – 28 maja Cyfrowy Polsat wprowadził Taryfy Multimedialne, w ramach których korzystanie z określonych zasobów Internetu, m.in. stron WWW, serwisów wideo oraz portali społecznościowych) nie pomniejsza pakietu gigabajtów.
Internet LTE 150 Mb/s na tablecie – 28 maja Cyfrowy Polsat wprowadził do sprzedaży pierwszy na rynku tablet – Huawei MediaPad 10 FHD – dający możliwość korzystania z Internetu LTE o prędkości do 150 Mb/s.
Bogatsza oferta VOD Domowej Wypożyczalni Filmowej – od maja, na mocy umowy z Monolith Films, klienci serwisu VOD Cyfrowego Polsatu oraz telewizji internetowej IPLA uzyskali dostęp do najnowszych hitów filmowych nawet na 2 tygodnie przed ich oficjalną premierą w Polsce. Dodatkowo Cyfrowy Polsat nawiązał współpracę z 9th Plan, która zaowocowała rozszerzeniem oferty bajek i filmów dla dzieci dostępnych w IPLA.
Wzmocnienie Grupy Polsat – Cyfrowy Polsat koncentruje się na głównych obszarach działalności grupy. 28 marca Grupa Polsat podpisała warunkową umowę zbycia spółki RS TV na rzecz Emitel Sp. z o.o. za kwotę 45,5 mln zł, a Telewizja Polsat podpisała warunkową umowę nabycia spółki Polskie Media będącej nadawcą kanałów TV4 i TV6.
Cyfrowy Polsat na podium rankingu Giełdowa Spółka Roku – 12 marca, podobnie jak rok wcześniej, Cyfrowy Polsat pokonał kilkaset spółek notowanych na warszawskiej GPW i zajął drugie miejsce w rankingu Giełdowa Spółka Roku 2012, ustępując pola jedynie gdańskiej LPP. Na podium prestiżowego rankingu dziennika „Puls Biznesu” Cyfrowy Polsat znalazł się już po raz czwarty.
Trzy nowe kanały pod marką „Polsat” – 1 marca Telewizja Polsat poszerzyła portfolio o trzy nowe kanały dostępne pod marką „Polsat”. W efekcie współpracy pomiędzy Grupą Cyfrowy Polsat i Grupą Viasat Broadcasting dostępne na rynku polskim kanały Viasat rozpoczęły nadawanie pod dwoma markami – „Polsat” i „Viasat”, otrzymując nazwy: Polsat Viasat History, Polsat Viasat Explorer oraz Polsat Viasat Nature. Tym samym portfolio kanałów pod marką „Polsat” wzrosło do 20 pozycji.
Podwyższenie perspektywy dla Cyfrowego Polsatu – 26 lutego agencja ratingowa Standard & Poor’s Rating Services podwyższyła perspektywę dla Cyfrowego Polsatu ze stabilnej na pozytywną oraz podtrzymała przyznany spółce korporacyjny rating kredytowy na poziomie ‘BB’.
Nowy portal sportowy polsatsport.pl – w lutym Telewizja Polsat uruchomiła nową wersję portalu sportowego www.polsatsport.pl, który stanowi dopełnienie oferty sportowej kanałów Grupy.
Wzrost zasięgu usługi Internetu LTE – na początku lutego już co drugi Polak był w zasięgu Internetu LTE Cyfrowego Polsatu. W wyniku intensywnych prac nad rozbudową sieci LTE i HSPA/HSPA+ przez spółki Polkomtel i Midas, zasięg usług LTE zwiększył się do ponad 50%, a usług HSPA/HSPA+ do ponad 93% populacji Polski.
Cyfrowy Polsat nagrodzony za rozwój Internetu LTE – 23 stycznia podczas uroczystej gali Mobility Trends Cyfrowy Polsat został nagrodzony statuetką Złoty BELL w kategorii „Mobilny Internet Roku 2012” za rozwój Internetu LTE i wprowadzenie modemów obsługujących prędkość do 150 Mb/s.

Dodaj komentarz